Til innholdet

Meny

Bærekraftbarometeret i Sørøst-Norge

Bærekraftsbarmometeret i Sørøst-Norge har som hensikt å gjengi bedrifters holdninger og meninger om bærekraft, samt å kartlegge deres strategier, kompetanse, og framtidsutsikter rundt bærekraftig omstilling. Undersøkelsen ønsker å vise nyanser, både innad i regionen og på tvers av ulike bransjer. Under kan du lese noen utdrag fra undersøkelsen.

Bærekraftbarometeret er gjennomført som en spørreundersøkelse i samarbeid med Katar, hvor 996 bedrifter i regionen Sørøst-Norge i et telefonintervju ble spurt om deres holdninger til og arbeid rundt bærekraft. Undersøkelsen har en feilmargin på 2,1.

 

Bærekraftoptimisme i regionen

Helhetlig sett er bedriftene i Sørøst-Norge positive når de blir spurt om bærekraft og omstilling. Positivismen viser seg blant annet gjennom konkrete tiltak bedriftene har satt i gang. Hele 39 % av bedriftene nevnte at de har igangsatt tiltak som å begrense avfall, elektrifisere bil og maskinpark, og energieffektivitet i eget bygg.

Undersøkelsen viser at de fleste bærekrafttiltakene setter søkelys på miljø, mens sosial- og økonomisk bærekraft i liten grad blir nevnt.

DSC4424 (1)

Selv om bærekrafttiltak er satt i gang blir de ikke alltid inkludert i bedriftens regnskap. I regionen har 19 % et energi- og klimaregnskap, og 20 % inkluderer bærekraft i årsrapporten. Kan et fokus på bærekraft kun som klima- og miljømål føre til at færre bedrifter ser på bærekraft som relevant i forretningen?

 

Ikke alle bedrifter satser på bærekraft i sin strategi

En strategi inkluderer klare mål, og tiltak for å nå målet. Undersøkelsen viser at ulike bransjer er uenige om hvor vidt bærekraft er viktig i deres strategi. Mens 60 % av industribedriftene mener bærekraft er strategisk viktig i stor eller svært stor grad viktig, er det kun 25 % av bygg- og anleggsvirksomheten som mener det samme.

Bedriftens størrelse er også en viktig faktor. For bedrifter under 10 personer er det 11 % som ser på bærekraft som strategisk viktig, mens 20 % av bedriftene over 50 ansatte gjør det samme. Det er også de større bedriftene som oftest setter seg mål, rapporterer om klima og miljø, samt mottar og stiller krav fra tredjeparter. Strategiutvikling er et omfattende arbeid, noe som kan forklare hvorfor større bedrifter har mer omfattende mål. 

70 % av bedrifter med over 50 ansatte har satt seg bærekraftsmål, mens kun 33 % av bedrifter med 1-3 ansatte har gjort det samme. Vil bærekraft skape større forskjeller mellom små og store bedrifter framover?

Dylan Gillis Kdeqa3atnby Unsplash

Framtidens arbeidsliv har nye kompetansebehov

For å gjennomføre mål og tiltak innen bærekraft kreves den riktige kompetansen. I varierende grad er allerede alle bransjene i undersøkelsen i gang med sitt kompetanseløft. De største forskjellene i arbeidet med å tette kompetansegapet fanges opp ved å dele inn bedriftene etter størrelse. 87 % av de store bedriftene, og 43 % av de små bedriftene, har konkrete tiltak for å gjennomføre et kompetanseløft for bærekraft.

Kompetanseutviklingen skjer på ulike måter. Det klart mest populære alternativet er å gjennomføre tiltak for reduksjon av avfall, utslipp og energibruk. Flere ønsker også å innføre et miljødelesystem i bedriften. For mange ligger dermed hovedfokuset på lærdom gjennom praksis.

Den desidert største ressursen bedriftene har når det kommer til rådgivning er egne ansatte, nevnt av 28 % av bedriftene. Dette kan virke som et paradoks når et mindre antall bedrifter tilbyr opplæring internt.

Pexels Elevate Digital 1647919

Videre nevner 10 % at næringsforeninger er en viktig ressurs, mens 9 % nevner kommunen. Kun 2 % av respondentene nevner banken som sin prefererte bærekraftsrådgiver.

Viktigheten av kontinuerlig læring kommer fram når bedriftene blir spurt om kjennskap til EU-taksonomien og EUs definisjon av bærekraftige aktiviteter. Snittet mellom bransjene ligger på at kun 31 % av bedriftene kjenner til taksonomien. Det kan tenkes at ulike bransjer har mindre behov for taksonomien, men denne antakelsen svekkes av at eiendom og bygg- og anlegg ligger på hver sin side av skalaen, men møter de samme kravene i taksonomien.

 

Bedriftene har tro på det grønne skiftet

Bærekraft påvirker allerede arbeidet i bedriftene, og de fleste er positive til endringen. Spør vi bedriftene i Sørøst-Norge ser de hovedsakelig på arbeidet som en mulighet framfor kun en risiko. Mellom 56-73 % av bedriftene spurt, avhengig av størrelse, mener bærekraft kun er en mulighet.

De fleste bedriftene tror ikke bærekraft vil ha en betydelig påvirkning på bedriftens økonomiske utvikling. Det er derimot langt flere som tror bærekraft vil skape økonomisk vekst for bedriften, framfor en reduksjon.

DSC4441