Til innholdet

Meny

Folks Forventninger

Folks forventninger oktober 2023: Store lokale forskjeller

Høstens forventningsundersøkelse viser hvordan folk ser på det kommende året. Selv om hovedbildet er stabilt negativt, varierer resultatene mye mellom de 17 stedene i Sørøst-Norge. Telemark skiller seg ut med betydelige negative endringer. For første gang har vi spurt befolkningen om naturskader, mangfold og diskriminering.

Folk i Sørøst-Norge er pessimistiske til det neste året. Men selv om det generelle hovedbildet er stabilt negativt fra i vår, varierer resultatene mye mellom de 17 stedene i Sørøst-Norge. Blant annet har forventninger i Lier og Holmestrand gjort et stort hopp i hver sin retning.

 

Denne artikkelen er en oppsummering av Forventningsundersøkelsen høsten 2023, gjennomført i samarbeid med Kantar. I oktober spurte vi 1600 private husholdninger i Sørøst-Norge gjennom intervju hva de tenker om fremtiden til egen og landets økonomi. Konfidensintervallet (feilmargin) på 1600 intervju er +/- 1,7. På fylkesnivå vil tallet være +/- 3,3.

 

Du kan laste ned den fullstendige rapporten med flere grafer her: Folks forventninger høsten 2023

 

Forventningene viser mindre variasjon på fylkesnivå:

 

Forventningsundersøkelser blant husstander hviler på teorien om at fremtidig etterspørsel avhenger av troen folk har på både egne og landets økonomiske utsikter.

Grafen under viser de fem delindikatorene som utgjør den overordnede forventningsindikatoren: tro om utviklingen i husholdningens og landets økonomi, og investeringsvilje. Selv om folk har blitt mindre pessimistiske til egen økonomi, vokser bekymringen for økonomien til landet.

 

Forventninger hos privatpersoner:

Tross mindre pessimisme for egen økonomi synker appetitten på større investeringer; mange har brukt midlene de sparte opp under korona-pandemien

Venter På Tog

Store lokale forskjeller

Tønsberg beholder posisjonen som stedet hvor færrest er negative til fremtiden. Imidlertid peker pilene nedover i Holmestrand, Notodden og Porsgrunn.

Lier skiller seg ut ved å gå fra å være den mest negative i siste undersøkelse til nå å være nest minst negativ. Til tross for lokale variasjoner, preger pessimismen fortsatt fremtidsutsiktene blant privatpersoner i alle kommuner.

 

Det er generelt lave forventninger i alle områder:

 

Økt bekymring for renta

Folk er mest bekymret for prisene på mat, strøm og drivstoff. Sammenlignet med forrige undersøkelse ser vi en voksende bekymring for rentenivået, økende fra 35 % i vår til 41 % i høst.

Bekymringen for strømprisene er redusert sammenlignet med tallene fra 2022 og våren i år, kanskje fordi strømprisene var nokså lave da undersøkelsen ble gjennomført.

Generelt svarer færre nå «nei, ikke bekymret». Det indikerer økt økonomisk uro i befolkningen.

 

Hva er folk mest bekymret over i husstandens økonomi?:

 

Flere vil vurdere fare for naturskade ved boligkjøp

I tillegg til faste utgifter er økonomien nå påvirket av økende kostnader knyttet til ekstremvær og naturskader. I Vestfold, spesielt Tønsberg, rapporterer mange at de har blitt utsatt for naturskader. Hver femte deltaker fra Tønsberg sier selv at de har blitt utsatt. Dette står i kontrast til nabokommunene Horten og Færder, med vesentlig lavere tall på henholdsvis 1,1 % og 3,6 %.

 

Andelen som rapporterer naturskade er høyere blant de med lav inntekt og kritisk økonomisk situasjon, samt blant de unge.

Sorost Text Image Tønsberg Slottsfjellet 1

 

Generelt er det få som er bekymret for naturskader på boligene sine, men tallene varierer stort på tvers av kommunene. I Tønsberg er det hele 22 % som er bekymret, men litt lengre nord, i Holmestrand, deler kun 1 % samme bekymring.

På den annen side viser undersøkelsen at vi har blitt mer bevisste over risikoen. 3 av 4 personer sier de ville vurdert naturskade som en betydelig faktor ved kjøp av ny bolig.

Det tyder på at selv om få er bekymret nå, er folk mer bevisste over risikoen for naturskader ved viktige beslutninger som boligkjøp. Andelen er størst (81 %) i Øvre Eiker, som ble hardt rammet av «Hans» i sommer.

 

Har din bolig blitt utsatt for naturrisiko?:

 

Vestfold skårer høyest på mangfold

Når deltakerne blir spurt om mangfold svarer 3 av 4 at flertallet på deres arbeidsplass er ulike fra dem selv, basert på kategoriene kunnskap, alder, kjønn, og etnisitet. Spesielt folk i Larvik og Sandefjord mener de jobber i et miljø med mangfold. Det er også i Vestfold flest har lyst på flere kollegaer ulik dem selv. 

Drammen, tross sin kulturelle og demografiske variasjon, topper ikke listen.

Telemark skiller seg ut som regionen hvor flest mener de ikke opplever mangfold blant kollegene. Likevel rapporterer 2 av 3 at de jobber i et miljø preget av mangfold.

 

Har du mangfold på arbeidsplassen i dag?:

 

13 % sier de har opplevd diskriminering på arbeidsplassen

Unge og de med anstrengt økonomi rapporterer oftest om diskriminering. Menn og kvinner rapporterer like hyppig om følelsen av diskriminering i arbeidsmiljøet.

Alder og økonomi, snarere enn kjønn, synes altså å være avgjørende faktorer i opplevelsen av diskriminering på jobb.

 

Har du opplevd å bli diskriminert på egen arbeidsplass?