Til innholdet

Meny

Modumkonferansen 2022

Folks forventninger på Modumkonferansen

Folks forventninger ble presentert av SpareBank 1 Sørøst-Norge på årets Modumkonferanse. Mens godnyheten er at Modum fortsatt har fornøyde boligeiere har flere privatpersoner i kommunen lave forventninger til økonomien det kommende året.

Den 22. september presenterte SpareBank 1 «folks forventninger» på Modumkonferansen, arrangert av Modum næringsforum. Sammen med lokale bedrifter, offentlige aktører, og anerkjente foredragsholdere skulle konferansen skape en samlingsplass for det lokale næringslivet og fylle på med informasjon som kan bidra i næringsutviklingen.

Her er et utdrag av funnene i forventningsundersøkelsen blant folket i Modum kommune:

 

Privatpersoner forventer mindre enn bedriftene

Tidligere i år spurte vi lokale bedrifter i forventningsundersøkelsen om hvilke forventninger de har til det kommende året. I sommer var det privatpersoners tur til å dele sine tanker om det kommende året. Summert fikk regionen et forventingskår på -46, noe som betyr at det generelt er lave forventninger blant befolkningen.

Privatpersoner i Modum svarte så vidt høyere enn gjennomsnittet i regionen, og fikk en skår på -42.

 

Forventingsskåren kalkuleres ved å vekte antall positive, nøytrale, og negative svar. En negativ skåre betyr at et flertall i regionen er negative til framtiden.

 

Mye har endret seg i verden i tiden mellom vi spurte bedriftene i januar, til når vi spurte privatpersonene i juni. Sammenlignes resultatene fra undersøkelsen av privatpersoner med bedriftene er funnene spesielt negative. Hele 55 poeng skiller mellom forventninger til framtiden mellom bedrifter og privatpersoner.

Bedriftene i Modum var mindre positive til framtiden enn andre bedrifter i regionen i januar. Derimot er privatpersonene nå litt mer positive enn i andre kommuner.

Det er nå også mange bedrifter som deler privatpersonenes bekymringer over strømprisene. Når en ny bedriftsundersøkelse blir gjennomført i 2023 kan disse faktorene bli representert i funnene.

 

De daglige utgiftene bekymrer mest

Økte strømpriser, matvarepriser og drivstoffkostnader bekymrer Moinger mest. Ikke like mange er bekymret for endringer i renter eller boligpriser.

Det er et flertall i regionen som bekymrer seg for økte kostnader i daglige utgifter, men i Modum er det spesielt mange som i stor eller svært stor grad bekymret for økte strøm- og matvarepriser. Sammenlignet med funnene i nabokommunen Øvre Eiker er det 25 % flere som er bekymret for disse økte kostnadene i Modum.

Det er også flere i Modum som er bekymret for økte kostnader relatert til renter og boligpriser, men økningen er ikke på langt nær like dramatisk som de tre førstnevnte.

 

Under halvparten skal investere det neste året

Med bekymringer for økte kostnader er det naturlig nok færre som har planer om å gjennomføre større investeringer. Faktisk er det ingen respondenter i undersøkelsen som nevnte planer om å kjøpe sekundærboliger. Skal folk først bruke penger er det oppussing eller rehabilitering av bolig som treffer. 1 av 4 svarer at de planlegger å gjennomføre oppussing.

 

Modum er fortsatt god på bolig

Tidligere i år kunne vi fortelle at Modum er best på bolig, når kommunen skåret best i landet på tilrettelegging i den nasjonale Boligvennlighetskåringen 2022. Dette inkluderer kriterier som saksbehandlingstid, gebyrer, investeringer i infrastruktur og tilgang på byggeklare tomter. I Modum er det altså godt tilrettelagt for å etablere seg på egen tomt.

Disse resultatene viser seg igjen i vår undersøkelse, hvor de generelle holdningene til kommunens tjenester er positive. Fra grafen kommer det også frem at privatpersoner i Modum gir flere positive svar relatert til tilgang på boliger og tomter, sammenlignet med resten av regionen hvor tilgang på boliger og tomter har falt på nest nederste plass. I Modum ser vi at 58% er tilfredse med tilgangen, og den ville nå klatret opp 3 plasser i Modum.

De fleste i undersøkelsen er positive til kommunens tilbud, spesielt relatert til skole og tilbud til barn og unge.


På Modumkonferansen fikk nyutviklede og ledige næringstomter en sentral plass i programmet som fokuserte på næring og utvikling i regionen. Stemningen var derimot god når det gjaldt private boliger. I spørsmålet om det ikke bare var å kjøpe seg tomt i Modum framfor å dra på boligjakt responderte salen i stor applaus.

 

Er du interessert i å se nærmere på funnene fra Modum kommune, eller ønsker å bruke noen av lysbildene selv? Du kan laste ned PowerPoint presentasjonen her: Folks Forventninger Modum 22.9.22

 

«Folks forventninger» er gjennomført for SpareBank 1 Sørøst-Norge i samarbeid med Kantar. Undersøkelsen ser på privatpersoner i Sørøst-Norge og deres økonomiske fremtidssyn. Du kan lese mer om de regionale funnene eller undersøkelsens metodikk her.