Til innholdet

Meny

Adobestock 133753609

Ny lav måling for forventningsundersøkelsen

Store endringer har skjedd i verden i 2022, men også lokalt her i Sørøst-Norge. Årets utgave av forventningsundersøkelsen viser store endringer i bedrifters og folks syn på økonomisk utvikling det kommende året.

Dette er et utdrag av forventningsundersøkelsen gjennomført i mai 2023 – Last ned den fullstendige forventningsundersøkelsen her

Vi har også publisert egne oppsummeringer av undersøkelsen for husholdninger og bedrifter.

 

Ny måling viser forandringer i økonomiske forventninger

Nasjonale konjunkturtendenser viser at 2023 er et år for store endringer i økonomien. Store endringer observeres også lokalt her i Sørøst-Norge, og vårens måling av forventninger til økonomien har sett drastiske forandringer.

Bedriftene skilte seg ut i 2022, som de positive til økonomisk utvikling det kommende året. Denne optimismen ble derimot ikke med inn i året 2023. Bedriftene holder seg fortsatt på den positive siden av skalaen, men med liten margin.

Folks forventninger har også endret seg, men i motsatt retning. Husholdningene i regionen har blitt mindre negative til fremtidsutsiktene det siste året, men målingen viser fortsatt røde tall. Undersøkelsen fant også en noe økt optimisme i planer for husholdningenes framtidige investeringer.

Grafer over endringene av forventninger fra 2022 til 2023
Bedrifter (til venstre) og folk (til høyre) har nærmet seg hverandre i forventninger det siste året, fra hver sin retning.


For å forstå variasjonene i undersøkelsen spør vi bedrifter og husholdninger nærmere om enkelte variabler. Grafen under viser hvordan holdninger blant bedrifter har endret seg basert på årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og etterspørsel:

 

Graf over endringer i bedrifters forventninger fra 2022 til 2023
Alle forventninger har hatt et fall fra 2022, men forventninger om etterspørsel stikker seg spesielt ut med en stor endring


Resultatene kan vise hvorfor det er viktig å måle både bedrifters og privates forventninger. Mens husholdninger har blitt mer positive til økte investeringer i eget hjem har bedrifter blitt mer negative til etterspørsel fra private. Disse forventningene kan virke å kollidere med hverandre. 


Bedrifters forventninger i ulike kommuner

Sørøst-Norge er et stort geografisk område, noe som gjør det viktig å skille de lokale tallene ut fra forventningsindikatoren. I år befinner Drammen og Modum seg i hver sin ende av skalaen, og viser kontrastene som finnes blant bedriftene i regionen. 


Andre variabler som bedriftens størrelse gir også ulike utslag på forventninger. I den fullstendige rapporten kan du for eksempel se hvordan større bedrifter gjennomsnittlig er mer optimistiske enn de mindre.

Graf over bedrifters forventninger i ulike kommuner
Du trenger ikke å dra så langt før du ser endringer i forventninger. Legg merke til forskjellene mellom nabokommunene Skien og Porsgrunn.

Folks forventninger i ulike kommuner

Graf over folks forventninger i ulike kommuner

Kontrastene mellom bedrifter og folk gjenspeiler seg også i ulike kommuner – bedriftene og folket har plassert ulike kommuner på pallplassene.


Konjunktur Sørøst publiserer også lokale rapporter med funn fra de ulike kommunene i undersøkelsen. Disse blir lagt ut fortløpende på sidene for forventningsundersøkelser.

 

Er du interessert i flere av detaljene rundt funnene fra forventningsundersøkelsen? I den fullstendige rapporter kan du lese mer om hva bedrifter tenker om kommunen som støttespiller, hvordan husholdninger planlegger å investere, utdrag fra den nasjonale bærekraftundersøkelsen, og mye annet. Last ned rapporten her.